Regulamin świadczenia i korzystania z usług hostingowych IT Technology Partner

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "regulaminem", określa zakres i warunki świadczenia przez "IT Technology Partner" usług hostingowych.
 2. IT Technology Partner świadczy usługi hostingowe na rzecz abonentów na podstawie regulaminu oraz umowy i cennika zdefiniowanych poniżej.

§ 2. Definicje pojęć

Użyte regulaminie określenia oznaczają:

usługi - usługi pod nazwą hosting polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej abonenta lub serwisów internetowych na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych,
abonent - podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług z IT Technology Partner,
IT Technology Partner - "IT Technology Partner" świadcząca usługę hostingu,
cennik - zestawienie usług, zawierające parametry usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te usługi. Cennik wraz z regulaminem jest integralną częścią umowy.
W przypadku uzgodnienia innej niż w cenniku ceny dla danej usługi, strony umowy określają tak uzgodnioną cenę w umowie; cena określona w umowie jest obowiązująca,
okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) abonenta wobec IT Technology Partner z tytułu świadczenia usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych przez IT Technology Partner na fakturze,
umowa -umowa zawarta pomiędzy IT Technology Partner i abonentem o świadczenie usług,
urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia usług.


§ 3. Umowa o świadczenie usług

 1. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Przez zawarcie umowy IT Technology Partner zobowiązuje się do świadczenia określonych w umowie usług na rzecz abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych umową, regulaminem i cennikiem, zaś abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień umowy i regulaminu.
 3. Regulamin i cennik są udostępniane abonamentom poprzez stronę internetową www.it-tech.pl oraz wysyłane przy podpisywaniu umowy.
 4. Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:
   a) przez wykonanie następujących czynności:
   - zaakceptowanie przez abonenta warunków regulaminu i cennika oraz prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia znajdujących się na stronie internetowej www.it-tech.pl i następnie,
   - po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia abonent potwierdza dokonanie zamówienia usługi przez kliknięcie na pole "Wyślij formularz" i następnie,
   - abonent ma czas 14 dni, przez które może w dowolny sposób testować wybraną przez siebie usługę. Po zakończeniu okresu testowego abonent jest zobowiązany niezwłocznie dokonać przedpłaty dla danej usługi określonej w cenniku i zgodnie z warunkami podanymi na stronie internetowej www.it-tech.pl i zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7 lub zrezygnować z usługi i następnie,
   - po zarejestrowaniu dokonania zamówienia i dokonaniu przedpłaty, IT Technology Partner wysyła na adres abonenta dwa egzemplarze umowy (w tym regulamin i cennik) w formie pisemnej zgodnie z zamówieniem i podpisane przez przedstawiciela IT Technology Partner i następnie,
   - abonent jest zobowiązany wysłać listownie jeden podpisany przez siebie egzemplarz umowy na wskazany adres IT Technology Partner wraz z dowodem dokonania przedpłaty,
   b) przez zawarcie umowy bezpośrednio z właściwie umocowanym pełnomocnikiem IT Technology Partner, z zachowaniem warunków określonych w § 5 ust. 7.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w dniu złożenia zamówienia usługi lub w najbliższym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia takiego zamówienia, o którym mowa w ust. 4 pkt. a albo w dniu zawarcia umowy lub w najbliższym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy zgodnie z ust. 4 pkt. b.
 6. W przypadku nie dokonania przedpłaty za usługę umowa jest uważana za niezawartą. W przypadku dokonania przedpłaty w terminie określonym odpowiednio w § 5 ust. 7 lub 8 umowa zostaje zawarta w dniu dokonania czynności, o których mowa odpowiednio w ust. 4.
 7. Przed zawarciem umowy abonent ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i cennikiem, co zostaje przez niego potwierdzone w umowie stosownym oświadczeniem.
 8. Abonent obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia IT Technology Partner o wszelkich zmianach danych określonych w umowie.
 9. Wszelką korespondencję, nadaną przez IT Technology Partner na adres lub z wykorzystaniem innych danych abonenta wskazanych w umowie lub przekazanych pisemnie do IT Technology Partner po podpisaniu umowy, uważa się za doręczoną abonentowi po upływie trzech (3) dni od dnia jej nadania.
 10. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa IT Technology Partner na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł się uprzednio zapoznać z treścią otrzymanej oferty lub informacji, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od jej zawarcia. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. W przypadku, gdy IT Technology Partner rozpoczęło świadczenie usługi dla konsumenta przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, a konsument wykonał prawo odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić na rzecz IT Technology Partner wynagrodzenie za faktycznie świadczone usługi.
 11. IT Technology Partner ma prawo odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyn.
§ 4

 1. Zmiana umowy dokonywana jest przez zawarcie aneksu do umowy w trybie zawarcia umowy.
 2. Zmiana polegająca na rozszerzeniu zakresu usług będzie skuteczna od dnia następującego po dniu dokonania zmiany umowy i dokonania opłaty za rozszerzony zakres usług.
 3. Zmiana polegająca na zmniejszeniu zakresu usług będzie skuteczna od początku następnego okresu rozliczeniowego.

§ 5. Opłaty

 1. Na opłaty będące wynagrodzeniem za wykonywanie usługi składają się opłaty wynikające z cennika lub umowy
 2. Opłaty płatne są z góry za okres rozliczeniowy
 3. Okres rozliczeniowy wynosi 365 dni od dnia uruchomienia usługi.
 4. Opłaty za usługi, płatne są na podstawie faktury (dokumentu księgowego na podstawie którego abonent uiszcza opłaty za usługi).
 5. Abonent ma prawo do dokonania opłat z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy. W takim przypadku opłata za cały opłacony okres rozliczeniowy nie może ulec zmianie, w szczególności opłata nie ulega podwyższeniu.
 6. Abonent upoważnia IT Technology Partner do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6, w przypadku zawarcia umowy w trybie określonym w § 3 ust. 4 pkt a, abonent zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności za usługi za pierwszy okres rozliczeniowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zamówienia usługi na stronie www.it-tech.pl, w formie przedpłaty na rachunek bankowy wskazany w zamówieniu usługi. Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy IT Technology Partner określony w zdaniu poprzednim. Po dokonaniu przedpłaty przez abonenta IT Technology Partner wystawi i doręczy abonentowi fakturę.
 8. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 6, w przypadku zawarcia umowy w trybie określonym w § 3 ust. 4 pkt b, abonent zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności za usługi za pierwszy okres rozliczeniowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez IT Technology Partner i na rachunek wskazany w tej fakturze. Za datę dokonania opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy IT Technology Partner określony w zdaniu poprzednim.
 9. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za usługi za każdy kolejny okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego za który ma nastąpić płatność, na podstawie faktury wystawionej przez IT Technology Partner i na rachunek wskazany w tej fakturze.
 10. W przypadku opóźnienia w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy IT Technology Partner jest uprawnione do odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
 11. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni IT Technology Partner jest uprawnione do zawieszenia wykonywania usługi.
 12. W przypadku gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 21 dni IT Technology Partner jest uprawnione do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi.
 13. Wprowadzenie zmian w cenniku w związku ze zmianami parametrów usługi lub rozszerzeniem cennika o nowe usługi nie stanowi zmiany umowy lub cennika.
 14. IT Technology Partner może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.


§ 6. Rozwiązanie umowy
 1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania umowy na koniec danego okresu rozliczeniowego (opłaconego lub który powinien być opłacony przez abonenta). W przypadku gdy abonent, który wypowiada umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy, umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych okresów rozliczeniowych.
 2. Wypowiedzenia umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
 3. IT Technology Partner lub abonent mogą rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku;
   a) rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień regulaminu i nie zaprzestania tego naruszenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;
   b) likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony;
   c) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia usług przez IT Technology Partner, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
   d)niezawinionej przez IT Technology Partner zmiany warunków świadczenia usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie usług ze względów technicznych,
 4. IT Technology Partner może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku;
   a) nie uregulowania w terminie przez abonenta opłat na rzecz IT Technology Partner za świadczone usługi,
   b) wykorzystywania przez abonenta usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci IT Technology Partner lub urządzeń IT Technology Partner lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych abonentów lub interesom IT Technology Partner, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, umową lub regulaminem,
   c) podania przez abonenta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi w stosunku do IT Technology Partner,
   d) w innych przypadkach wskazanych w regulaminie.
 5. W przypadku rozwiązania umowy w dowolnym trybie abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba że IT Technology Partner wyrządzi szkodę umyślnie.
 6. W dniu rozwiązania umowy IT Technology Partner bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane abonenta znajdujące się na serwerach .

    § 7. Odpowiedzialność IT Technology Partner

 1. IT Technology Partner odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będące następstwem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które IT Technology Partner odpowiedzialności nie ponosi. Ponadto IT Technology Partner nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług IT Technology Partner, zwłaszcza na skutek takich okoliczności, takich jak:
   a) przyczyny o charakterze siły wyższej,
   b) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych
   c) okoliczności powstałe z winy Abonenta np. na skutek awarii sprzętu lub programowania Abonenta
   d) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu
   e) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów prawa,
   f) działania osób trzecich,
   g) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy aktywacji kont lub wypełnianiu formularza Umowy,
   h) przyczyny na które IT Technology Partner nie miało wpływu.
 2. IT Technology Partner nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Abonentów nawet jeżeli IT Technology Partner zostało poinformowane o możliwości zaistnienia takich szkód.
 3. Całkowita odpowiedzialność IT Technology Partner wobec abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej przez IT Technology Partner z tytułu świadczenia usług na rzecz tego abonenta za jeden okres rozliczeniowy
 4. IT Technology Partner nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań abonenta w żadnym zakresie. Na IT Technology Partner nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się abonent w trakcie korzystania z Usługi.

§ 8. Odpowiedzialność abonenta

  Abonent ponosi odpowiedzialność wobec IT Technology Partner na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec IT Technology Partner z tytułu korzystania przez abonenta lub osoby przez niego upoważnione z usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona ewentualnych postępowaniach sądowych których przedmiotem jest usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.

§ 9. Prawa i obowiązki abonenta

  Abonent zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń IT Technology Partner treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także zobowiązany jest powstrzymać się od wysyłania masowych komunikatów o charakterze komercyjnym ("SPAM") wbrew woli adresatów.

§ 10. Prawa i obowiązki IT Technology Partner

 1. W ramach realizacji zamówionych usług, IT Technology Partner zapewnia sprawność działania urządzeń i Sieci IT Technology Partner co najmniej przez 99 % czasu w ciągu roku.
 2. Przerwy w świadczeniu usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@it-tech.pl .
 3. IT Technology Partner zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu usług zawinionych przez IT Technology Partner, IT Technology Partner dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.
 4. W celu zabezpieczenia danych abonenta, IT Technology Partner zobowiązane jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych raz w tygodniu. Odtworzenie danych w przypadku awarii urządzeń nastąpi nieodpłatnie.
 5. IT Technology Partner zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych. IT Technology Partner nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do urządzeń, oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).
 6. IT Technology Partner zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą hasła identyfikującego abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. IT Technology Partner nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu zasobów i danych abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego abonenta. IT Technology Partner zaleca abonentom regularną zmianę hasła identyfikującego abonenta.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez abonenta w formie pisemnej do IT Technology Partner.
 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:
   1) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
   2) wadliwego rozliczenia usługi.
 3. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 60 dni, licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, z tym, że reklamacja dotycząca wysokości opłaty za świadczoną usługę może być wniesiona w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania kwestionowanej faktury.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane abonenta, numer umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania abonenta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację.
 5. Niezależnie od złożenia reklamacji kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba że abonent zażąda na piśmie zwrotu w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy abonenta.
 6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, IT Technology Partner niezwłocznie powiadomi reklamującego podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia.
 7. Na złożoną reklamację IT Technology Partner udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę.

§ 11. Wygaśnięcie umowy

  Umowa wygasa wskutek:
   a. śmierci abonenta,
   b. rozwiązania lub likwidacji abonenta.

§ 12. Zmiana regulaminu

  O zmianach regulaminu IT Technology Partner zawiadomi abonentów na piśmie przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Abonent wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych IT Technology Partner.
 2. Zmiany umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w umowie lub regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2002 roku.Wszystkie prawa zastrzeżone :: Copyright 2002-2003 by IT Technology Partner :: e-mail: biuro@it-tech.pl